Gratis Joomla Template by FatCow Review

Anunt concurs Consilier Juridic

Published: Thursday, 13 October 2016

anunt concurs consilier juridic icon 250px
Av
ând în vedere prevederile art.22, alin (1) şi (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de ocupare a postului vacant, Consilier Juridic I – Asistent, din cadrul biroului taxe şi impozite, juridic şi registru agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 15.11.2016, pe durată nedeterminată.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

1. Denumirea funcţiei publice vacante şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comunei: Consilier Juridic I – Asistent, Birou Taxe şi Impozite, Juridic şi Registru Agricol;

2. Probele stabilite pentru concurs: Concursul de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;

3. Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile generale prevăzute de art.54, din Legea nr.188/1999, condiţiile de studii – studii universitare juridice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, condiţile de vechime prevăzute la art.57, alin (5), lit.a din Legea nr.188/1999, respectiv 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice.

4. Condiţii de desfăşurare ale concursului:

-        Termen limită de depunere al dosarelor 03.11.2016 la secretariatul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-        Proba scrisă va fi desfăşurată în data de 15.11.2016, la ora 10:00, în sala de consiliu, Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-        Proba interviului va fi desfăşurată în data de 17.11.2016, la ora 12:00, în sala de consiliu, Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş.

5. Bibliografie concurs

-        Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-        Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-        Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IX – Impozitele şi taxele locale (art.453 – art.492) ;

-        Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I şi II (art.1 – art.28); Titlul VII şi VIII (art. 151 – art. 281);

-        Legea nr.287/2009, privind Codul Civil român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IV, art. 221 – 224, Titlul VI, art. 858 – 875 şi Titlul , Cap V, art.1777 – 1835);

-        Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-        HG nr.64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

-        Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008:

-        formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

-        copia actului de identitate;

-        copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-        copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-        cazierul judiciar;

-        adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-        declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.