Gratis Joomla Template by FatCow Review

Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Becicherecu Mic

Published: Monday, 13 June 2016

stema becicherecu mic 250  

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul Regulament se referă la organizarea Consiliului Local Becicherecu Mic şi la toate drepturile şi obligaţiile consilierilor locali pe durata mandatului de consilier.

Art.2. Prezentul Regulament se aplică pentru mandatul exercitat de Consiliul Local Becicherecu Mic în perioada 2016 – 2020.

Art.3. Prezentul Regulament conţine dispoziţii privind:

a). Constituirea Consiliului Local Becicherecu Mic;

b). Organizarea Consiliului Local Becicherecu Mic;

c). Funcţionarea Consiliului Local Becicherecu Mic;

d). Drepturile, obligaţiile şi răspunderea aleşilor locali ai comunei Becicherecu Mic;

Capitolul II – Constituirea Consiliului Local Becicherecu Mic

Art.4. Consiliul Local Becicherecu Mic este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.5. Consiliul Local numără 13 consilieri locali, în conformitate cu prevederile art.29, alin (1) din Legea nr.215/2001.

Art.6.Consiliul Local Becicherecu Mic se constituie în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor <LLNK 12006   334 10 202  38 49>art. 38 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art.7. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.

Art.8. În situaţia în care Consiliul Local Becicherecu Mic nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.9. Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

Art.10. Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

Art.11. Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, numit în continuare preşedinte de vârstă, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Art.12. Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. Candidaţii şi numărul lor în comisia de validare sunt desemnaţi de grupurile de consilieri locali, în funcţie de numărul de mandate obţinute.

Art.13. Membrii comisiei de validare sunt aleşi individual, prin votul majorităţii consilierilor locali prezenţi la şedinţă, iar rezultatul va fi consemnat în Hotărârea de Consiliu Local Becicherecu Mic nr.1.

Art.14. În cadrul comisiei de validare vor fi aleşi un preşedinte şi un secretar, prin votul majorităţii consilierilor locali din componenţa comisiei.

Art.15. Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

Art.16. Pentru a asigura corectitudinea lucrărilor comisiei de validare secretarul comunei Becicherecu Mic prezintă preşedintelui de vârstă şi celor 2 asistenţi ai acestuia, dosarele consilierilor locali declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor, primite de la biroul electoral de circumscripţie, însoţite de opţiunile consilierilor locali care ocupă funcţii incompatibile cu calitatea de consilier local, dacă este cazul. Secretarul prezintă şi dosarul primarului declarat ales, dacă a candidat şi pentru funcţia de consilier local, cu opţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii, doar în cazul finalizării procedurilor de validare a mandatului primarului.

Art.17. În cazul persoanei alese care a optat pentru funcţia de primar şi al cărei mandat este validat şi a obţinut, simultan, un mandat de consilier local, sau în cazul consilierilor care renunţă printr-o declaraţie scrisă la funcţia de consilier local, comisia de validare va examina dosarul supleantului care a candidat pe aceeaşi listă de partid şi este înscris la următoarea poziţie eligibilă de pe listă.

Art.18. Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.19. În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

Art.18. Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

Art.19. În cazul în care persoana a cărui mandat este supus la vot în vederea validării/invalidării, absentează motivat de la şedinţa de constituire, validarea/invalidarea mandatului acestuia se poate face şi în absenţa acestuia.

Art.20. Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

Art.21. La sfârşitul lucrărilor comisiei de validare, pe baza dosarelor aleşilor locali, se va întocmi un proces verbal de validare în care vor fi cuprinse rezultatele validărilor/invalidărilor.

Art.22. Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr.2.

Art.23. Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Becicherecu Mic. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

Art.24. Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei va da citire jurământului, după care consilierii locali validaţi se vor prezenta, în ordinea validării mandatelor acestora, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul local va pune mâna stângă pe Constituţia României şi pe Biblie, dacă este cazul, va repeta jurământul citit de secretar şi va pronunţa formula „Jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special şi întocmit în două exemplare originale, unul care se păstrează la dosarul de validare şi unul care se înmânează consilierului care a depus jurământul.

Art.25. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.

Art.26. Consilierii locali care se declară atei sau care au altă credinţă pot depune jurământul fără formula religioasă, iar jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

Art.27. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demişi de drept, fapt ce va fi consemnat în procesul verbal al şedinţei de constituire. În acest caz se supune validării mandatul următorului supleant înscris pe lista de partid, dacă este confirmată în scris apartenenţa membrului la acel partid de către partidul sau alianţa respectivă.

Art.28. Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr.3, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.

Art.29. După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Art.30. Consilierul local ales în condiţiile art.28 poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, conform prevederilor legale.

Art.31. Alegerea primului preşedinte de şedinţă se consemnează în Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr.4.

Art.32. Alegerea preşedinţilor de şedinţă pe durata mandatului se face prin procedură simplificată, în cadrul şedinţelor de consiliu local prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Schimbarea preşedintelui de şedinţă nu necesită emiterea unei hotărâri în acest sens.

Art.34. După declararea ca legal constituit şi a alegerii primului preşedinte de şedinţă a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.

Art.35. Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul sa îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

Art.36. Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suportă din bugetul local al comunei Becicherecu Mic. Legitimaţia şi însemnul se pot pastra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Capitolul III – Organizarea Consiliului Local Becicherecu Mic

Titlul I – Despre viceprimar

Art.37. Comuna Becicherecu Mic poate avea un singur viceprimar. Acesta este ales din rândul consilierilor locali, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Art.38. Pe durata exercitării mandatului de viceprimar, acesta îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art.39. Pe durata mandatului viceprimarul primeşte o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.

Art.40. Durata mandatului de viceprimar constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite.

Art.41. Viceprimarul comunei este încadrat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi este subordonat acestuia. Totodată, viceprimarul comunei Becicherecu Mic este, de drept, conducătorul compartimentului de dezvoltare şi administrarea domeniului public.

Art.42. Mandatul viceprimarului poate fi suspendat în condiţiile prevăzute de Legea nr.215/2001.

Art.43. Schimbarea din funcţia de viceprimar se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

Art.44. În acest caz va fi redactat un proiect de hotărâre prin care se va propune în mod direct candidatul care este propus pentru a-l schimba din funcţie pe viceprimar. Proiectul va conţine în mod obligatoriu punctul de vedere al primarului comunei Becicherecu Mic.

Art.45. Mandatul de viceprimar, poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile <LLNK 12001   215 10 201   0 18>Legii nr. 215/2001, republicată.

Art.46. Eliberarea din funcţie a viceprimarului este o sancţiune care poate fi aplicată în conformitate cu prevederile Legii nr.393/2004. În acest caz încetarea mandatului se va face doar cu votul majorităţii calificate de două treimi din numărul total al consilierilor local în funcţie.

Art.47. Revocarea mandatului este o măsură ce poate fi dispusă dacă se constată unul dintre cazurile de încetare a mandatului de consilier local prevăzute la art.9, alin (2) din Legea nr.393/2004.

Art.48. În cazul demisiei din funcţia de viceprimar, persoana în cauză îşi păstrează calitatea de consilier local, dacă specifică în actul de demisie că acesta doreşte să îşi păstreze calitatea de consilier local.

Art.49. În cazul pierderii calităţii de consilier local, persoana în cauză pierde de drept şi calitatea de viceprimar, urmând în acest caz să fie declarat vacant postul de viceprimar şi să fie aplicate în mod corespunzător prevederile art.37.

Art.50. Viceprimarul, împreună cu primarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Titlul II – Grupurile de consilieri

Art.51. Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.Prevederile acestui articol se aplică şi consilierilor independenţi.

Art.52. Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.51 pot constitui un grup prin asociere.

Art.53. Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

Art.54. Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru obţinerea unui mandate de consilier.

Art.55. În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art.56. Activitatea grupurilor de consilieri se face cu respectarea drepturilor, obligaţiilor şi prin asumarea întregii răspunderi prevăzute în Capitolul VI din prezentul Regulament.

Titlul III – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

Art.57. Pentru a eficientiza activitatea şi pentru a respecta toate prevederile legale Consiliul Local Becicherecu Mic, în şedinţa imediat următoare şedinţei de constituire, va hotărî, la propunerea primarului, împărţirea consilierilor locali în comisii de specialitate.

Art.58. Prin comisie de specialitate se înţelege organismul specializat pe domeniile de activitate prevăzute de legislaţia în vigoare. Acesta este constituit din 3 – 5 consilieri locali.

Art.59. Orice comisie de specialitate trebuie să aibă în componenţă membrii din cel puţin 2 grupuri de consilieri. Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor locali independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul Local în funcţie de ponderea acestora în cadrul autorităţilor deliberative.

Art.60. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor locali independenţi, de către autoritatea deliberativă, avându-se în vedere, de regulă pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitate.

Art.61. În funcţie de numărul membrilor consiliului local, un consilier local poate face parte din 1 – 3 comisii de specialitate, dintre care una este comisia de bază.

Art.62. Fiecare comisie de specialitate îşi alege un preşedinte şi un secretar prin votul deschis al majorităţii consilierilor care fac parte din comisie.

Art.63. Preşedintele şi secretarul comisiei pot fi revocaţi din funcţie cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali care fac parte din comisie. În acest caz, membrii comisiei urmează să aleagă un nou preşedinte, sau după caz secretar, conform art.62.

Art.64. Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic este compus din 6 comisii de specialitate după cum urmează:

a). Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali;

b). Comisia Buget – Finanţe, Taxe şi Impozite;

c). Comisia Juridică, Urbanism, Investiţii, Administrarea Domeniului Public şi Privat;

d). Comisia de Agricultură şi Mediu;

e). Comisia Socială, Cultură, Sănătate, Religie, Învăţământ, Tineret şi Sport;

f). Comisia Proiecte Europene, Dezvoltare şi Colaborare Intercomunitară;

Art.65. Competenţele funcţionale ale comsiilor de specialitate sunt prevăzute în Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

Art.66. Activitatea comisiilor de specialitate este publică. Preşedinţii comisiilor de specialitate pot hotărî ca la dezbaterea problemelor repartizate comisiilor să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi mass – media.

Art.67. În cazuri speciale comisia poate hotărî ca dezbaterea anumitor probleme să se desfăşoare fără prezenţa publicului.

Art.68. Comisiile se întrunesc pentru a discuta problemele repartizate de Consiliul Local sau de către primarul comunei, în situaţiile de urgenţă care necesită o soluţionare rapidă.

Art.69. Comisiile pot dezbate problemele repartizate dacă sunt prezenţi majoritatea membrilor din care sunt formate. Hotărârile comisiilor de specialitate se iau cu majoritatea membrilor care au participat la dezbaterea problemei.

Art.70. Preşedinţii comisiilor de specialitate pot invita în şedinţe specialişti în domeniu sau personalul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Au dreptul de a participa la şedinţele comisiilor şi consilierii locali sau persoanele care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

Art.71. Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a). Analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;

b). Se pronunţă asupra problemelor repartizate de către Consiliul Local;

c). Întocmesc rapoarte de specialitate şi avize pentru proiectele de hotărâri transmise spre dezbatere;

d). Răspund solicitărilor adresate Consiliului Local, pe problemele din domeniul în care au competenţe conform Anexei nr.2 a prezentului Regulament;

Art.72. Preşedinţii comisiilor de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a). Asigură reprezentarea comisiilor în raporturile acesteia cu Consiliul Local;

b). Convoacă şedinţele ordinare ale comisiilor cu cel puţin o zi înaintea convocării şedinţelor de Consiliu Local de către primarul comunei, precizând ordinea de zi, data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei comisiei;

c). Convoacă şedinţele extraordinare ale comisiilor ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau în urma unei hotărâri de consiliu local, precizând ordinea de zi, data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei comisiei;

d). Conduc şedinţele comisiilor;

e). Invită la lucrările comisiilor şi alte persoane din afara acestora, dacă apreciază că este necesar;

f). Participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisiile pe care le conduc;

g). Susţin în şedinţe de consiliu avizele formulate de comisiile pe care le conduc;

h). Anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarii comisiilor;

i). Asigură desfăşurarea şedinţelor în bune condiţii, având posibilitatea aplicării sancţiunilor prevăzute de prezentul Regulament sau de Legea nr.393/2004.

j). Orice alte atribuţii prevăzute în Regulament şi în legislaţia română în vigoare.

Art.73. Secretarii comisiilor de specialitate îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a). Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiilor;

b). Numără voturile şi informează preşedinţii asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

c). Asigură redactarea avizelor şi a proceselor verbale;

d). Întocmesc lista de prezenţă a membrilor comisiilor şi o transmit secretarului comunei;

e). Orice alte atribuţii prevăzute în Regulament şi în legislaţia română în vigoare.

Art.74. Convocarea şedinţelor comisiilor de specialitate se poate face:

a). prin convocator;

b). telefonic;

c). prin intermediul poştei electronice;

Art.75. Prezenţa membrilor comisiilor este obligatorie. În cazul absenţelor nemotivate de la lucrările comisiilor, consilierii în cauză, nu vor beneficia de indemnizaţia acordată pentru acea şedinţă. Preşedinţii comisiilor pot aplica şi sancţiunile prevăzute în prezentul Regulament.

Art.76. Problemele supuse discuţiei sunt aprobate în cadrul ordinii de zi prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa comisiei.

Art.77. Preşedinţii comisiilor vor face o prezentare a fiecărei probleme înscrise pe ordinea de zi. Problemele se vor discuta sistematic şi vor fi soluţionate individual.

Art.78. După ce au loc dezbaterile preşedinţii vor supune la vot soluţiile prezentate în cadrul discuţiilor. Votul în comisii este de regulă deschis, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea membrilor prezenţi.

Art.79. În situaţii speciale comisiile pot hotărî problemele care vor fi votate în mod secret.

Art.80. Secretarii comisiilor vor ţine procesul verbal al şedinţelor, vor redacta avizele comisiei, rapoartele de specialitate şi răspunsurile comisiilor.

Art.81. Documentele întocmite conform art.80 vor fi transmise secretarului comunei pentru includerea acestora în proiectele de hotărâri.

Art.82. Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificată printr-o anchetă hotărâtă de Consiliul Local, la cererea a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie sau la cererea primarului.

Art.83. Consiliul Local poate hotărî cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, înfiinţarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie sau a primarului.

Art.84. Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la art.82 şi art.83, obiectivele, tematica activităţii acestora şi perioada în care vor lucra se stabilesc prin hotărâre de consiliu local. Înfiinţarea comisiilor se face în conformitate cu prevederile art.59.

Art.85. Comisiile constituite conform prevederilor art.82 şi art.83 au obligaţia ca în termen de 60 de zile să prezinte Consiliului Local rapoarte preliminare sau, dacă este posibil, raportul final al anchetelor desfăşurate.

Titlul IV – Responsabilităţile primarului şi ale secretarului în raporturile cu Consiliu Local Becicherecu Mic

Art.86. Primarul comunei Becicherecu Mic are următoarele drepturi şi obligaţii faţă de Consiliul Local;

a). Să prezinte în şedinţa de Consiliu Local hotărârea judecătorească de validare în funcţia de primar;

b). Să depună jurământul de credinţă prevăzut la art.23 din prezentul Regulament;

c).        Să participe la şedinţele de Consiliu Local;

d). Să convoace şedinţele de Consiliu Local, cu respectarea termenelor prevăzute de lege;

e).Să prezinte consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f). Să prezinte, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

g). Să elaboreaze proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

h). Să ia cuvântul în cadrul şedinţelor de Consiliu Local;

i). Orice alte drepturi şi obligaţii legale ce îi revin privind relaţia cu Consiliul Local.

Art.87. Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local. Acestuia îi revin următoarele atribuţii:

a). asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea primarului sau a cel puţin unei trei din numărul total al consilierilor în funcţie;

b). asigură efectuarea lucrărilor de secretariat fie personal, fie prin delegarea acestor sarcini altor persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c). efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor locali. În cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate, prezenţa va fi transmisă de către secretarii comisiilor printr-o listă de prezenţă ce va conţine în mod obligatoriu data, numele şi prenumele consilierilor prezenţi şi semnătura acestora.

d). consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;

e). informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului Local;

f). asigură întocmirea procesului verbal al şedinţei şi pune la dispoziţie consilierilor locali procesul verbal al şedinţei anterioare spre a fi verificat şi modificat atunci când este cazul. Procesul verbal al şedinţei anterioare se comunică în mod obligatoriu cu materialul de şedinţă pentru şedinţa în curs.

g). asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora, procedând la arhivarea acestora la sfârşitul fiecărui an calendaristic;

h). urmăreşte deliberarea şi adoptarea hotărârilor care necesită majoritatea absolută, calificată sau în cazul hotărârilor privind conflictul de interese aşa cum este reglementat în legislaţia română.

i). prezintă în faţa Consiliului Local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului, iar dacă este cazul, nu contrasemnează hotărârile Consiliului Local pe care le consider ilegale;

j). contrasemnează în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local care respect legislaţia în vigoare;

k). poate solicita primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local;

l). acordă membrilor Consiliului Local, la solicitarea acestora, asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii acestora, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul Local. Aceste atribuţii revin şi aparatului de specialitate al primarului comunei.

m). asigură comunicarea şi publicarea proiectelor hotărârilor de Consiliu Local şi a hotărârilor Consiliului Local în termenele prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

n). orice alte atribuţii legale ce îi revin privind relaţia cu Consiliul Local;

Capitolul IV – Funcţionarea Consiliului Local Becicherecu Mic

Titlul I – Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art.88. Dreptul de iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local apaţine primarului, consilierilor locali şi cetăţenilor.

Art.89. Primarul are calitatea de iniţiator, având posibilitatea să iniţieze orice proiect de hotărâre cu respectarea procedurilor prevăzute în acest titlu.

Art.90. Consilierii locali pot fi iniţiatorii proiectelor dacă este întrunită condiţia unei treimi din numărul total al acestora şi au posibilitatea să iniţieze orice proiect de hotărâre, mai puţin cele care sunt în competenţa exclusivă a primarului.

Art.91. Cetăţenii comunei pot fi iniţiatorii proiectelor de hotărâri dacă fac dovada că sunt reprezentanţii a cel puţin 15% din membrii comunităţii. Dovada se face printr-o listă de semnături. 

Art.92. Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local vor fi însoţite de o expunere de motive sub forma unui referat de aprobare realizat de către iniţiatorul proiectului şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul comunei şi personalul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică.

Art.93. Proiectele de hotărâre sunt înregistrate la secretarul comunei care le va numerota şi va da numere de înregistrare referatelor de aprobare, rapoartelor de specialitate ale comisiilor şi rapoartelor de specialitate ale compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Secretarul va centraliza şi amendamentele depuse la proiect.

Art.94. După înregistrarea referatului de aprobare, secretarul are obligaţia de a transmite proiectul de hotărâre a Consiliului Local către structura din aparatul de specialitate al primarului care are competenţă în domeniul care face obiectul proiectului, pentru a putea fi întocmit raportul de specialitate. Odată cu transmiterea proiectului, secretarul comunei va stabili şi termenul de realizare a raportului de specialitate care nu poate fi mai mare de 30 de zile de la repartizare.

Art.95. Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local se înscriu pe Ordinea de Zi a şedinţelor de Consiliu Local prin menţionarea titlului.

Art.96. Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local nu pot fi înscrise pe Ordinea de Zi fără ca acestea să fie însoţite de raportul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului.

Art.97. Proiectele de hotărâre şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se transmit materialele spre analiză se face de către iniţiator şi primar, după consultarea cu secretarul comunei. Odată cu transmiterea proiectelor secretarul va preciza data de depunere a avizelor. Avizele comisiilior de specialitate poate fi depus cel târziu în ziua şedinţei de Consiliul Local la proiectele propuse pe Ordinea de Zi a acelei şedinţe.

Art.98. După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a Consiliului Local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau respingerea proiectului ori a propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului se pot formula amendamente.

Art.99. Avizele se vor transmite secretarului comunei, care va dispune înaintarea acestora către primar şi consilierii locali. Secretarul va face şi o informare cu privire la toate amendamentele aduse proiectului, dacă acestea există.

Art.100. Iniţiatorul unui proiect, al unui amendament sau al altor propuneri poate renunţa în orice moment la susţinerea acestora.

Art.101. Pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţii publice locale în raporturile stabilite cu cetăţenii, Consiliul Local va respecta următoarele principii:

a). Informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de Consiliul Local, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

b). Consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la iniţiativa autorităţii publice, în procesul de elaborare al proiectelor de acte normative;

c). Participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

Art.102. În cazul adoptării actelor normative se vor respecta următoarele reguli:

a). Şedinţele Consiliului Local sunt publice, în condiţiile legii;

b). Dezbaterile vor fi consemnate şi vor fi eliberate persoanelor interesate la cerere, în mod gratuit;

c). Consemnările încheiate cu această ocazie în şedinţele Consiliului Local vor fi înregistrate, arhivate şi după caz făcute publice, în condiţiile legii;

Art.103. Fac excepţie de la prevederile art.102 următoarele informaţii:

a). Informaţiile privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategico – economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările care fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.

b). Valorile, termenele de realizare şi datele tehnico – economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

c). Datele cu caracter personal, ocrotite prin lege.

Art.104. În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, Consiliul Local, prin grija secretarului comunei, va avea obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, sau să-l transmită către mass – media centrală sau locală. Vor fi transmise şi proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

Art.105. Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi adoptare de către Consiliul Local. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive/referat de aprobare, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul alctului normativ.

Art.106. Odată cu publicarea proiectului se va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii şi opinii cu privire la proiectul de act normativ. Dispoziţiile art.92 – 100 se aplică în mod corespunzător.

Art.107. Dacă este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică, Consiliul Local va decide organizarea unei întâlniri în care se dezbate public proiectul de act normativ.

Art.108. Dezbaterea publică este obligatorie şi se va desfăşura în termen de 10 zile de la data depunerii cererii la sediul comunei. În acest sens va fi publicat locul de desfăşurare al dezbaterii, împreună cu data şi ora acesteia.

Art.109. În cazul unei situaţii în care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, se impune adoptarea unei soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă, fără a fi aplicate prevederile art.101 – 108 din prezentul Regulament.

Art.110. În procesul de luare a deciziilor, participarea persoanelor interesate la dezbaterile publice se va face în următoarele condiţii:

a). Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţilor publice, pe site-ul propriu sau se transmite mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

b). Acest anunţ trebuie adus la cunoştiinţa cetăţenilor şi asociaţilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomadare;

c). Anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi;

d). Autoritatea publică va fi reprezentată în mod obligatoriu de primar sau viceprimar şi de secretarul comunei.

Art.111. Difuzarea anunţului şi invitaţiile speciale la dezbaterea publică sunt în sarcina persoanei secretarului pentru relaţia cu publicul din cadrul cabinetului primarului.

Art.112. Participarea la dezbaterile publice se va face respectând următoarele reguli:

a). Participarea persoanelor interesate se va face în limita locurilor disponibile în locaţia stabilită;

b). Nu se poate limita accesul mass-media la şedinţele publice;

c). Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Art.113. Adoptarea hotărârilor de Consiliu Local se face de către Consiliu Local cu majoritatea prevăzută de lege. Punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice au valoare de recomadare. Prin act normativ se înţelege actul adoptat de Consiliul Local care are aplicabilitate generală (regulă).

Titlul II – Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local

Art.114. Consiliul Local Becicherecu Mic se întruneşte, în mod regulat, în cadrul şedinţelor de Consiliu Local. Acestea sunt de două feluri: şedinţele ordinare ale Consiliului Local care au loc în fiecare lună şi şedinţele extraordinare ale Consiliului Local care au loc ori de câte ori Consiliul Local este sesizat cu probleme de interes local urgente.

Art.115. Cvorumul de lucru al şedinţelor de Consiliu Local, indiferent dacă sunt ordinare şi extraordinare, este întrunit în prezenţa a minim 7 consilieri locali.

Art.116. Majoritatea simplă este întrunită dacă cel puţin jumătate plus unu din consilierii locali prezenţi la şedinţă votează în problema supusă discuţiei.

Art.117. Majoritatea absolută este întrunită dacă cel puţin 7 consilieri locali din numărul total al consilierilor în funcţie votează în problema supusă discuţiei.

Art.118. Majoritatea calificată se calculează prin aplicarea fracţiei (2/3 sau 3/4, după caz) la numărul total al consilierilor în funcţie. Majoritatea calificată este întrunită dacă numărul voturilor este egal sau mai mare ca numărul rezultat din calculul majorităţii prin aplicarea fracţiei corespunzătoare.

Art.119. Dacă la calculul majorităţii conform art.118, rezultatul este un număr cu zecimale, acesta se va rotunji matematic, la numărul fără zecimale cel mai apropiat.

Art.120. Şedinţele de Consiliu Local sunt, de regulă, publice. Caracterul public al şedinţelor este dat de publicitatea actelor administrative adoptate de către Consiliul Local, prin participarea cetăţenilor interesaţi în plenul şedinţelor sau a reprezentanţilor mass-media.

Art.121. La şedinţele de Consiliu Local, pe lângă consilierii locali, primar şi secretarul comunei, mai pot lua cuvântul şi persoanele care au fost invitate din partea primarului sau Consiliului Local.

Art.122. Consiliul Local poate hotărî, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, ca anumite puncte de pe ordinea de zi sau întreaga şedinţă să se desfăşoare cu uşile închise, fără participarea publicului. Dezbaterile asupra bugetului local nu se pot realiza cu uşile închise.

Art.123. Ordinea de Zi a şedinţelor de Consiliu Local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află în sub autoritatea Consiliului Local, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi a altor probleme care se supun dezbaterii Consiliului Local. Ordinea de Zi este înscrisă în cuprinsul convocatorului la şedinţă, transmis consilierilor locali şi adus la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media, afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Art.124. Proiectul Ordinii de Zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor locali, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor. Acesta se supune aprobării la începutul şedinţelor Consiliului Local.

Art.125. Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe Ordinea de Zi numai dacă sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului se întocmeşte în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii referatului de aprobare. În lipsa întocmirii raportului de specialitate mai sus descris, în termenul stabilit, acesta se consideră implicit favorabil proiectului.

Art.126. În cazul rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, lipsa acestora poate fi un motiv de excludere a proeictelor de pe Ordinea de Zi la sesizarea oricărei persoane interesate. Excluderea proiectelor de pe Ordinea de Zi se face cu votul majorităţii simple a consilierilor locali.

Art.127. Consilierii locali sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Consiliului Local şi să îşi înregistreze prezenţa pe lista de prezenţă ţinută de secretarul comunei. Consilierii locali care absentează motivat au obligaţia de a informa preşedintele de şedinţă, primarul sau secretarul comunei despre lipsa acestora de la lucrările Consiliului Local.

ART.128 Absenţele consilierilor locali sunt considerate motivate în următoarele situaţii:

a). Probleme de sănătate personale sau ale unui membru al familiei;

b). Concediul de odihnă sau concediu medical;

c). Evenimente festive (căsătorii sau botezuri) în familie;

d). Decesul unui membru al familiei;

e). Delegaţii în interesul comunităţii locale sau delegaţii în interesul serviciului;

f). Participarea la cursurile de formare şi perfecţionare profesională;

g). Evenimente neprevăzute;

ART.129 Preşedintele de şedinţă poate solicita documente justificative consilierilor locali care se află într-una din situaţiile prevăzute la art.128.

ART.130Preşedintele de şedinţă are dreptul să motiveze absenţele. Motivarea se face doar în situaţia în care consilierii anunţă absenţa şi depun documente justificate, dacă este cazul, la secretarul comunei.

Art.131. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe Ordinea de Zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe Ordinea de Zi, prezentare pe care o face iniţiatorul proiectului. Ulterior, va lua cuvântul preşedintele comisiei de specialitate şi, dacă este invitat, şeful compartimentului de resort care a întocmit raportul de specialitate. În cadrul dezbaterilor vor fi puse în discuţie toate amendamentele formulate la proiectele de hotărâri.

Art.132. Consilierii locali vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul local este obligat ca în timpul intervenţiei să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri locali prezente la şedinţă. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri locali, în funcţie de ponderea acestuia în componenţa Consiliului Local.

Art.133. Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor, respectându-se buna desfăşurare a şedinţelor de Consiliu Local. Această prevedere se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme legate de interpretarea şi aplicarea prezentului Regulament.

Art.134. Preşedintele de şedinţă sau liderul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterilor problemei pusă în discuţia Consiliului Local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, conform prevederilor art.144 – art.151 din prezentul Regulament.

Art.135. Pentru a respecta un cadru organizat şi civilizat, consilierilor locali le este interzis să prolifereze insulte şi calomnii. Totodată, aceştia vor respecta toate luările de cuvânt şi nu vor întrerupe dialogul dintre vorbitori, dezbaterile proiectelor sau declaraţiile politice ale colegilor din cadrul Consiliului Local.

Art.136.Încălcarea de către consilieri a prevederilor <LLNK 12001   215 10 201   0 18>Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.393/2004 şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului  Local Becicherecu Mic atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

    a) avertismentul;

    b) chemarea la ordine;

    c) retragerea cuvântului;

    d) eliminarea din sala de şedinţă;

    e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

    f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

Art.137.Sancţiunile prevăzute la art.133, lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la art.133, lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.

Art.138.Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.133, lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art.139. La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art.140. Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

Art.141. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art.142. În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art.143. În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art.144. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

Art.145. Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui de şedinţă.

Art.146. Sancţiunile prevăzute la art. 133, lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt excluşi din cvorumul de lucru.

Titlul III – Procedura de vot

Art.147. Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret. Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

Art.148. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul formulelor de vot „pentru”, „abţinere” şi „împotivă”, invită fiecare consilier local în parte să îşi exprime opţiunea, după care asigură numărătoarea voturilor.

Art.149. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine sau bilete de vot. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, formulele „DA” sau „NU”; alternativ se pot folosi şi formulele „pentru”, „abţinere” sau „împotrivă”, sau marcarea opţiunilor prin semnul „X”, în funcţie de context.

Art.150. Buletinele de vot se introduc într-o urnă verificată şi sigilată de comisia de validare a mandatelor consilierilor locali. Comisia conduce procedura de vot secret şi asigură numărătoarea voturilor. La numărătoarea voturilor sunt nule şi nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului local care a votat sau au fost exprimate mai multe opţiuni pe acelaşi buletin de vot.

Art.151. Hotărârile se adoptă cu majoritatea prevăzută în legislaţia care se aplică domeniului respectiv. Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acestuia.

Art.152. Consilierii locali au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul comunei fiind obligat să se conformeze cererii acestora, cu excepţia situaţiilor în care se votează prin vot secret.

Art.153. Proiectele de hotărâri sau propunerile de hotărâri respinse de către Consiliul Local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în aceeaşi şedinţă de Consiliu Local.

Art.154. Pentru buna organizare şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, Consiliul Local poate hotărî ca interesele sale să fie reprezentate de o persoană numită din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. În această situaţie, împuternicirea este acordată prin hotărâre de Consiliu Local adoptată cu majoritatea consilierilor locali în funcţie.

Titlul IV – Întrebări, interpelări, informări şi petiţii

Art.155. Consilierii locali pot adresa întrebări şi interpelări primarului, viceprimarului şi secretarului comunei, precum şi personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin intermediul unor cereri scrise.

Art.156. Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a Consiliului Local.

Art.157. Interpelarea constă într-o cerere scrisă prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt necunoscut sau cu executarea unor hotărâri de Consiliu Local. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau oral, până la următoarea şedinţă a Consiliului Local.

Art.158. Consilierii locali pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul de resort specializat în domeniul în care sunt necesare informaţiile este obligat să le furnizeze solicitanţilor în termenul stabilit. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

Art.159. Orice cetăţean are dreptul să adreseze petiţii Consiliului Local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.160. Petiţiile sunt analizate doar în cadrul şedinţelor de Consiliu Local. Primarul, consilierii locali sau secretarul comunei pot propune soluţii. Petiţiile vor fi repartizate comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în funcţie de obiectul solicitărilor.

Art.161. Prin excepţie de la prevederile art.160, primarul poate repartiza direct petiţiile comisiilor de specialitate pentru problemele urgente. În acest sens comisiile vor întocmi proiecte de hotărâre sau avize de respingere care vor fi prezentate în prima şedinţă a Consiliului Local.

Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile aleşilor locali ai comunei Becicherecu Mic

Titlul I – Drepturile aleşilor locali ai comunei Becicherecu Mic

Art.162. Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art.163. Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se acordă indemnizaţie de şedinţă. Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară a primarului. Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

Art.164. Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.

Art.165. Primarul şi viceprimarul au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.

Art.166. Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

Art.167. Primarul şi viceprimarul beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

Art.168. Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarul are obligaţia de a informa, în prealabil, consiliul local indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de consiliu, organizată după terminarea concediului.

Art.169. Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarului se aprobă de către primar.

Art.170. Durata exercitării mandatului de primar şi de viceprimar, constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea pensiei.

Art.171. Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.

Art.172. Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

Art.173. Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Art.174. Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali. În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.

Art.175. În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile de la data încheierii misiunii. În cazul nerespectării prevederilor acestui articol, aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

Titlul II – Obligaţiile aleşilor locali ai comunei Becicherecu Mic

Art.176. Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

Art.177. Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art.178. Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Art.179.Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Art.180. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Art.181. Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.

Art.182. Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.

Art.183.Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.

Art.184. Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

Art.185. Primarul şi viceprimarul sunt obligaţi să depună declaraţia de avere la secretarul comunei, în termen de 15 zile de la validare, în cazul primarului, respectiv de la alegere, în cazul viceprimarului. Prevederile legale în vigoare privitoare la declaraţia de avere se aplică în mod corespunzător şi consilierilor locali.

Titlul III – Răspunderea aleşilor locali ai comunei Becicherecu Mic

Art.186. Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art.187. Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

Art.188 Primarii pot fi revocaţi din funcţie în urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile stabilite prin <LLNK 12001   215 10 201   0 18>Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.189Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut de lege atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

Art.190 Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor legale sunt supuse confiscării.

Art.191. Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

Capitolul VI – Dispoziţii finale

Art.192. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării prin Hotărâre de Consiliu Local, adoptată în condiţiile legii.

Art.191. Prezentul Regulament poate fi modificat doar prin Hotărâre de Consiliu Local, adoptată în condiţiile legii.

Art.192. Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu prevederile Legii nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Legii nr.393/2004, privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul unui conflict de interpretare, prevalează dispoziţiile din legile sus menţionate.

ANEXA NR.1 a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local  Becicherecu Mic

Art.1. Consiliul Local Becicherecu Mic 2016 – 2020 este format din următorii membri, validaţi în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 23.06.2016 şi în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Becicherecu Mic din data de 30.06.2016:

1). Cojocaru Luminiţa – consilier local din partea PSD;

2). Cristea Grigore Lucian – consilier local din partea PSD;

3). Gherasim Adrian Silviu – consilier local din partea PSD/viceprimar;

4). Iacob Gavril – consilier local din partea ALDE;

5). Iager Mihail – consilier local din partea PNL;

6). Isac Emilia – consilier local din partea ALDE;

7). Lauer Karin – consilier local din partea ALDE;

8). Manea Florica – Bianca – consilier local din partea PSD;

9). Moroti Emanuel – consilier local din partea PSD;

10). Muşat Gheorghe – consilier local din partea PSD;

11). Negrea Gheorghe – consilier local din partea PNL;

12). Rus Georgeta Aurelia – consilier local din partea PMP;

13). Funcţie Vacantă – PNL;

   

Art.2. Consiliul Local Becicherecu Mic are în componenţă următoarele grupuri de consilieri locali:

1). Grupul PSD al consilierilor locali Becicherecu Mic

2). Grupul PNL al consilierilor locali Becicherecu Mic

3). Grupul ALDE al consilierilor locali Becicherecu Mic

4). Rus Georgeta Aurelia – membru PMP, neafiliat la nici un grup de consilieri locali.

Art.3. Atribuţiile membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali sunt următoarele:

a). Verifică dosarele de validare ale aleşilor locali;

b). Întocmesc avize în problemele care implică mandatele aleşilor locali;

c). Urmăresc îndeplinirea tuturor procedurilor legale în cazul voturilor secrete ale Consiliului Local;

d). Sesizează toate neregularităţile în exercitarea mandatelor aleşilor locali;

e). Dezbat problemele repartizate spre soluţionare de Consiliul Local;

f). Orice alte atribuţii conferite de lege în domeniul exercitării mandatelor aleşilor locali.

Art.4. Atribuţiile membrilor comisiei Buget – Finanţe, Taxe şi Impozite sunt următoarele:

a). Avizează propunerile primarului privind bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b). Avizează propunerile primarului privind contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c). Propun Consiliului Local valorile impozitelor, taxele şi amenzilor locale, în condiţiile legii;

d). Avizează toate documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e). Avizează strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f). Avizează realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

g). Dezbat problemele repartizate spre soluţionare de Consiliul Local;

h). Orice alte atribuţii conferite de lege în domeniul exercitării mandatelor aleşilor locali.

Art.5. Atribuţiile membrilor comisiei Juridice, Urbanism, Investiţii, Administrarea Domeniului public şi Privat sunt următoarele:

a). Avizează darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) Avizează vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, în condiţiile legii;

c) Avizează, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d). Propun atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

e). Avizează toate documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

f). Avizează proiectele privindaprobarea statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

g).Avizează aprobarea, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

h). Dezbat problemele repartizate spre soluţionare de Consiliul Local;

i). Orice alte atribuţii conferite de lege în domeniul exercitării mandatelor aleşilor locali.

 

Art.6. Atribuţiile membrilor comisiei de Agricultură şi Mediu sunt următoarele:

a). Avizează lucrările privind inventarierea terenurilor extravilane destinate păşunatului sau activităţilor agricole;

b). Propun modificarea Regulamentului de organizare şi exploatare al pajiştilor din domeniul public şi privat al comunei;

c). Soluţionează cererile crescătorilor de animale şi ale asociaţiilor crescătorilor de animale;

d). Propun măsuri de îmbunătăţiri funciare;

e). Avizează lucrările de infrastructură de pe terenurile aflate în extravilanul localităţii;

h). Dezbat problemele repartizate spre soluţionare de Consiliul Local;

i). Orice alte atribuţii conferite de lege în domeniul exercitării mandatelor aleşilor locali.

Art.7. Atribuţiile membrilor comisiei Sociale, Cultură, Sănătate, Religie, Învăţământ, Tineret şi Sport sunt următoarele:

a). Avizează proiectele de hotărâri privind educaţia,sănătatea, cultura, religia, tineretul, sportul din comuna Becicherecu Mic;

b). Avizează proiectele de hotărâri privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială cetăţenilor din comuna Becicherecu Mic;

c). Avizează proiectele de hotărâri privind activităţile de administraţie social-comunitară din comuna Becicherecu Mic;

d). Propun investiţii legate de locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

e). Propun organizarea activităţilor cu caracter social;

f). Avizează propunerile transmise de instituţiile de învăţământ din localitate;

g). Avizează propunerile transmise de cultele religioase din localitate;

h). Dezbat problemele repartizate spre soluţionare de Consiliul Local;

i). Orice alte atribuţii conferite de lege în domeniul exercitării mandatelor aleşilor locali.

Art.8. Atribuţiile membrilor comisiei Proiecte Europene, Dezvoltare şi Colaborare Intercomunitară sunt următoarele:

a). Avizează proiectele de hotărâri privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b). Avizează proiectele de hotărâri privind înfrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c). Avizează proiectele de hotărâri privind cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

d). Propun proiecte de hotărâri privind accesarea fondurilor europene;

e). Propun proiecte de hotărâri privind dezvoltarea serviciilor locale;

f). Dezbat problemele repartizate spre soluţionare de Consiliul Local;

g). Orice alte atribuţii conferite de lege în domeniul exercitării mandatelor aleşilor locali.

Art.9. Atribuţiile membrilor comisiei de Repartizare a Terenurilor în Folosinţă Gratuită sunt următoarele:

a). Propun actualizarea bazei de date a solicitanţilor de teren în folosinţă gratuită, conform Legii nr.15/2003;

b). Aplică Regulamentul local de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită;

c). Propun modificările Regulamentul local de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită;

d). Propun actualizarea inventarului terenurilor care sunt la dispoziţia comisiei;

e). Avizează proiectele de hotărâre privind atribuirea terenurilor în folosinţă gratuită;

f). Avizează proiectele de hotărâre privind retragerea terenurilor atribuite în folosinţă gratuită;

g). Dezbat problemele repartizate spre soluţionare de Consiliul Local;

h). Orice alte atribuţii conferite de lege în domeniul exercitării mandatelor aleşilor locali.

   

Art.10. Comisiile de specialitate se pot întruni în şedinţe commune pentru a dezbate proiectele de hotărâri asupra cărora au competenţă partajată. În cazul conflictelor de competenţă, Consiliul Local va decide comisia de specialitate care are obligaţia de a se pronunţa asupra unui proiect de hotărâre.

Art.11. Proiectele de hotărâre nu pot fi excluse de pe Ordinea de Zi a Consiliului Local dacă au fost avizate de cel puţin o comisie de specialitate.

Art.12. Prezenta Anexă se modifică doar cu acordul Consiliului Local. Acordul nu este obligatoriu să fie în forma unei hotărâri de Consiliu Local.

ANEXA NR.2 a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local  Becicherecu Mic

Art.1. Comisiile Consiliul Local Becicherecu Mic 2016 – 2020 sunt formate din următorii membri:

a). Comisia juridică, de urbanism, investiţii, administrarea domeniului public şi privat:

Gherasim Adrian Silviu – preşedinte

Negrea Gheorghe – secretar

Isac Emilia – membru

Manea Florica – Bianca – membru

Iager Mihail – membru

b). Comisiabuget – finanţe, taxe şi impozite:

Iacob Gavril – preşedinte

Muşat Gheorghe – secretar

Negrea Gheorghe – membru

Moroti Emanuel – membru

Lauer Karin – membru

c). Comisia Socială, Cultură, Sănătate, Religie, Învăţământ, Tineret şi Sport:

Cojocaru Luminiţa – preşedinte

Iager Mihail – secretar

Manea Florica – Bianca – membru

Cristea Grigore Lucian – membru

Isac Emilia – membru

d). Comisia de agricultură şi mediu:

Negrea Gheorghe – preşedinte

Gherasim Adrian Silviu – secretar

Moroti Emanuel – membru

Cojocaru Luminiţa – membru

Rus Georgeta Aurelia – membru

e). Comisia Proiecte Europene, Dezvoltare şi Colaborare Intercomunitară:

Lauer Karin – preşedinte

Rus Georgeta Aurelia – secretar

Cristea Grigore Lucian – membru

f). Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali:

Muşat Gheorghe – preşedinte

Iacob Gavril – secretar

Iager Mihail – membru